Dugtrio (ダグトリオ Dagutorio) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Dugtrio là dạng tiến hóa của Digda.

Dugtrio hình thái Alola (アローラダグトリオ Arōra Dagutorio) là một hình thái địa phương song hệ Đất/Thép của Dugtrio ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó là dạng tiến hóa của Digda hình thái Alola.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.