Dosidon (ドサイドン Dosaidon) là Pokémon song hệ Đất/Đá được giới thiệu trong Thế hệ 4. Dosidon là dạng tiến hóa của Sidon.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.