FANDOM


Dorapion (ドラピオン Dorapion) là Pokémon song hệ Độc/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 4. Dorapion là dạng tiến hóa của Scorupi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.