FANDOM


Donmel (ドンメル Donmeru) là Pokémon song hệ Lửa/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Bakuuda ở cấp độ 33.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.