FANDOM


Dongkarasu (ドンカラス Donkarasu) là Pokémon song hệ Bóng tối/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Dongkarasu là dạng tiến hóa của Yamikarasu.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.