Dokurog (ドクロッグ Dokuroggu) là Pokémon song hệ Độc/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 4. Dokurog là dạng tiến hóa của Guregguru.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.