FANDOM


Dokukurage (ドククラゲ Dokukurage) là Pokémon song hệ Nước/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Dokukurage là dạng tiến hóa của Menokurage.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.