FANDOM


Dokucale (ドクケイル Dokukeiru) là Pokémon song hệ Côn trùng/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 3. Dokucale là dạng tiến hóa của Mayuld.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.