FANDOM


Dojoach (ドジョッチ Dojotchi) là Pokémon song hệ Nước/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 3. Dojoach tiến hóa thành Namazun ở cấp độ 30.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.