FANDOM


Dohtakun (ドータクン Dōtakun) là Pokémon song hệ Thép/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Dohtakun là dạng tiến hóa của Dohmirror.

Hình dáng