FANDOM


Dohtakun (ドータクン Dōtakun) là Pokémon song hệ Thép/Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 4. Dohtakun là dạng tiến hóa của Dohmirror.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.