Dogohmb (ドゴーム Dogōmu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Dogohmb là dạng tiến hóa của Gonyonyo và tiến hóa thành Bakuong ở cấp độ 40.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.