Dogars (ドガース Dogāsu) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Dogars tiến hóa thành Matadogas ở cấp độ 35.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.