Dodorio (ドードリオ Dōdorio) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Dodorio là dạng tiến hóa của Dodo.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.