FANDOM


Dodo (ドードー Dōdō) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Dodorio ở cấp độ 31.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.