FANDOM


Doble (ドーブル Dōburu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 2. Doble không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Mô tả

Chất dịch tiết ra từ chỏm đuôi của Doble thay đổi sắc độ tùy theo cảm xúc của loài này. Chúng vẽ ký hiệu bằng dịch tiết ra ở chóp đuôi. Tùy vào từng loại ký hiệu, những tay cuồng Doble sẵn sàng trút hầu bao để được sở hữu.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/235
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.