FANDOM


Dirteng (ダーテング Dātengu) là Pokémon song hệ Cỏ/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 3. Dirteng là dạng tiến hóa của Konohana.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.