Digda (ディグダ Diguda) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Dugtrio ở cấp độ 26.

Digda hình thái Alola (アローラディグダ Arōra Diguda) là một hình thái địa phương song hệ Đất/Thép của Digda ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Dugtrio hình thái Alola ở cấp độ 26.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.