FANDOM


Denryu (デンリュウ Denryū) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 2. Denryu là dạng tiến hóa của Mokoko. Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Denryu (メガデンリュウ Mega Denryū) khi kích hoạt Denryunite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.