FANDOM


Delvil (デルビル Derubiru) là Pokémon song hệ Bóng tối/Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Hellgar ở cấp độ 24.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.