FANDOM


Delibird (デリバード Deribādo) là Pokémon song hệ Băng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Delibird không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng