FANDOM


Delibird (デリバード Deribādo) là Pokémon song hệ Băng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Delibird không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.