FANDOM


Dainose (ダイノーズ Dainōzu) là Pokémon song hệ Đá/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 4. Dainose là dạng tiến hóa của Nosepass.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.