FANDOM


Crab (クラブ Kurabu) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Crab tiến hóa thành Kingler ở cấp độ 28.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.