FANDOM


Cotoise (コータス Kōtasu) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 3. Cotoise không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.