FANDOM


Cocoon (コクーン Kokūn) là Pokémon song hệ Côn trùng/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Cocoon là dạng tiến hóa của Beedle và tiến hóa thành Spear ở cấp độ 10.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.