FANDOM


Cocodora (ココドラ Kokodora) là Pokémon song hệ Thép/Đá được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Kodora ở cấp độ 32 và sau đó tiến hóa thành Bossgodora ở cấp độ 42.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.