FANDOM


Chonchie (チョンチー Chonchī) là Pokémon song hệ Nước/Điện được giới thiệu trong Thế hệ 2. Chonchie tiến hóa thành Lantern ở cấp độ 27.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.