FANDOM


Chirean (チリーン Chirīn) là Pokémon thuần hệ Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 3. Chirean là dạng tiến hóa của Lisyan.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.