FANDOM


Cherrim (チェリム Cherimu) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 4. Cherrim là dạng tiến hóa của Cherinbo.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.