FANDOM


Cherinbo (チェリンボ Cherinbo) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Cherrim ở cấp độ 25.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.