FANDOM


Charem (チャーレム Chāremu) là Pokémon song hệ Giác đấu/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Charem là dạng tiến hóa của Asanan.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Charem (メガチャーレム Mega Chāremu) khi kích hoạt Charemnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.