FANDOM


Casey (ケーシィ Kēshyi) là Pokémon thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Casey tiến hóa thành Yungerer ở cấp độ 16 và sau đó tiến hóa thành Foodin sau khi trao đổi.

Hình dáng