FANDOM


Camome (キャモメ Kyamome) là Pokémon song hệ Nước/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Peplipper ở cấp độ 25.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.