FANDOM


Buoysel (ブイゼル Buizeru) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Floazel ở cấp độ 26.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.