FANDOM


Bunyatto (ブニャット Bunyatto) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Bunyatto là dạng tiến hóa của Nyarmar.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.