FANDOM


Bulu (ブルー Burū) là Pokémon thuần hệ Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 2. Bulu tiến hóa thành Granbulu ở cấp độ 23.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.