FANDOM


Buby (ブビィ Bubyi) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 2. Buby tiến hóa thành Boober ở cấp độ 30 và sau đó tiến hóa thành Booburn sau khi trao đổi nếu giữ Tăng thế magma.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.