FANDOM


Bossgodora (ボスゴドラ Bosugodora) là Pokémon song hệ Thép/Đá được giới thiệu trong Thế hệ 3. Bossgodora là dạng tiến hóa của Kodora.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Bossgodora (メガボスゴドラ Mega Bosugodora) khi kích hoạt Bossgodoranite. Sau khi tiến hóa Mega, nó trở thành Pokémon thuần hệ Thép.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.