FANDOM


Booster (ブースター Būsutā) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Booster là một trong những dạng tiến hóa của Eevui.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.