FANDOM


Booster (ブースター Būsutā) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Booster là một trong những dạng tiến hóa của Eevui.

Hình dáng