FANDOM


Boopig (ブーピッグ Būpiggu) là Pokémon thuần hệ Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 3. Boopig là dạng tiến hóa của Baneboo.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.