FANDOM


Booburn (ブーバーン Būbān) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 4. Booburn là dạng tiến hóa của Boober.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.