FANDOM


Boober (ブーバー Būbā) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Boober là dạng tiến hóa của Buby và tiến hóa thành Booburn sau khi trao đổi nếu giữ Tăng thế magma.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.