Bohmander (ボーマンダ Bōmanda) là Pokémon song hệ Rồng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 3. Bohmander là dạng tiến hóa của Shelgon.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Bohmander (メガボーマンダ Mega Bōmanda) khi kích hoạt Bohmandanite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.