Blacky (ブラッキー Burakkī) là Pokémon thuần hệ Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 2. Blacky là một trong những dạng tiến hóa của Eevui.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.