FANDOM


Biriridama (ビリリダマ Biriridama) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 1. Biriridama tiến hóa thành Marumine ở cấp độ 30.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.