FANDOM


Bippa (ビッパ Bippa) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Beadaru ở cấp độ 15.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.