Betbeton (ベトベトン Betobeton) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Betbeton là dạng tiến hóa của Betbeter.

Betbeton hình thái Alola (アローラベトベトン Arōra Betobeton) là một hình thái địa phương song hệ Độc/Bóng tối của Betbeton ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó là dạng tiến hóa của Betbeter hình thái Alola.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.