Betbeter (ベトベター Betobetā) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Betbeton ở cấp độ 38.

Betbeter hình thái Alola (アローラベトベター Arōra Betobetā) là một hình thái địa phương song hệ Độc/Bóng tối của Betbeter ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Betbeton hình thái Alola ở cấp độ 38.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.