FANDOM


Beequeen (ビークイン Bīkuin) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Beequeen là dạng tiến hóa của Mitsuhoney.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.