FANDOM


Beadaru (ビーダル Bīdaru) là Pokémon song hệ Thường/Nước được giới thiệu trong Thế hệ 4. Beadaru là dạng tiến hóa của Bippa.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.